NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Biopolymeren en biogebaseerde producten staan pas aan het begin Prof. Wim Soetaert, directeur van de proeffabriek van Bio Base Europe
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Biopolymeren en biogebaseerde producten staan pas aan het begin

Prof. Wim Soetaert, directeur van de proeffabriek van Bio Base Europe

De ontwikkeling van biopolymeren en -materialen staat grotendeels nog in de kinderschoenen. Dat is een schril contrast met biobrandstoffen die inmiddels commercieel verkrijgbaar zijn. “Duurzame materialen beheersen de volgende golf”, constateert Prof. Wim Soetaert, directeur van de proeffabriek van Bio Base Europe in Gent. De proeffabriek betreft een ambitieus samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Nederland. “De ontwikkeling ligt voor de hand, gezien het verbruik van kunststof en de olieprijsontwikkeling.”

Gerelateerde expertise

De ontwikkeling van biopolymeren en materialen staat grotendeels nog in de kinderschoenen Dat is een schril contrast met biobrandstoffen die inmiddels commercieel verkrijgbaar zijn Duurzame materialen beheersen de volgende golf constateert Prof Wim Soetaert directeur van de proeffabriek van Bio Base Europe in Gent De proeffabriek betreft een ambitieus samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Nederland De ontwikkeling ligt voor de hand gezien het verbruik van kunststof en de olieprijsontwikkeling Yves de Groote Prof Wim Soetaert directeur van de proeffabriek van Bio Base Europe Biopolymeren en biogebaseerde producten staan pas aan het begin De ontwikkeling van biopolymeren en materialen staat grotendeels nog in de kinderschoenen Dat is een schril contrast met biobrandstoffen die inmiddels commercieel verkrijgbaar zijn Duurzame materialen beheersen de volgende golf constateert Prof Wim Soetaert directeur van de proeffabriek van Bio Base Europe in Gent De proeffabriek betreft een ambitieus samenwerkingsproject tussen Vlaanderen en Nederland De ontwikkeling ligt voor de hand gezien het verbruik van kunststof en de olieprijsontwikkeling Solids ProcessingNr 4 september 201178 79Solids ProcessingNr 4 september 2011 barnsteenzuur of succinaat Zouten van de kristallijne verbinding worden succinaten genoemd wat afkomstig is van het Latijnse woord voor barnsteen succinum Succinaat wordt tot op heden uit petroleum geproduceerd Maar er zijn diverse partijen bezig om dit via fermentatie uit hernieuwbare grondstoffen te gaan produceren Als het succinaat via de nieuwe manier kan worden geproduceerd zal het de gangbare productieweg volgen Twee werelden Als het gaat om initiatieven in de ont wikkeling en productie van bioproduccent van bijvoorbeeld melkzuurpolymeer PLA voor de productie van bioplastics is het Belgische bedrijf Galactic De industrieketen Verderop in de keten enten de bioketens zich steeds meer op de fossiele productieketens De groene grondstof bijvoorbeeld monomeren komt via een omweg in de klassieke fabriek en vervolgt daar de gebruikelijke productiestappen zoals polymerisatie en verdere verwerking van de kunststof De groene en de klassieke industrie schuiven hierdoor steeds meer in elkaar schetst Wim Soetaert Een mooi onderzoeksvoorbeeld betreft procesoperatoren moet oplossen spreekt voor zich Wim Soetaert Het zijn twee kanten van dezelfde medaille die we nodig hebben om de kanaalzone GentTerneuzen uit te bouwen tot het belangrijkste centrum voor de biogebaseerde economie in Europa Twee decennia Minstens even ambitieus is Soetaert over de RD die nodig is voor het op de markt brengen van biopolymeren en materialen De petrochemie deed er 100 jaar over om te bereiken waar we nu staan Wij gaan dat doen in twee decennia zegt hij Op dit moment zetten we vooral in op de verdere ontwikkeling van de basistechnologie op laboratoriumschaal Verhogen van de efficientie van de processen is veruit de voornaamste onderzoeksuitdaging Daar wordt hard aan gesleuteld want die is nog niet voldoende hoog voor een economisch rendabel proces Soms blijkt 80 procent al mogelijk maar het zou 95 procent moeten zijn en die laatste 15 procent vormt het probleem Het is volgens Wim Soetaert een kwestie van tijd om de doelstelling te bereiken In principe moet dit mogelijk zijn met bestaande technologie thermische chemische of biotechnologische processen of een combinatie ervan Door de grote diversiteit van zowel mogelijke grondstoffen en gewenste eindproducten als alternatief voor petrochemische producten start de ontwikkeling zo goed als van scratch Zoals in het verleden ook het geval was in met name de petrochemische en de kunststofindustrie Bevlogen als hij is wijst Wim Soetaert erop dat de bioraffinaderijen en zogenoemde biobased bedrijven die er nu al zijn uiterlijk niet eens zo veel verschillen van de klassieke petrochemische bedrijven Ze zien er op het eerste zicht uit als een normale fabriek zegt hij Hij verwijst in het bijzonder naar de grootste Europese bioraffinaderij van Roquette in NoordFrankrijk waar vele honderden producten worden geprodu ceerd uit tarwe en mais als grondstof Deze bioraffinaderij verwerkt jaarlijks drie miljoen ton groene grondstof een productievolume van dezelfde orde van grootte als bijvoorbeeld de petroleumraffinaderij van Dow in Terneuzen Een belangrijke produ pese samenwerkingsverband in Terneuzen over een training en opleidingscentrum het Bio Base Europe Training Center zie kaders De synergie tussen de proeffabriek die de ontwikkelingslacune in de innovatieketen moet dichten en het opleidingscentrum dat het gebrek aan Terwijl de ontwikkeling van biobrandstoffen biodiesel en bioethanol zich voor een belangrijk deel al in de productiefase bevindt vinden we de biopolymeren en ander biogebaseerde producten zoals biochemicalien en biodetergenten nog vooral in de onderzoeksfase weet Wim Soetaert Naast directeur van de Bio Base Europe proeffabriek in de haven van Gent is hij tevens hoogleraar Industriele Biotechnologie aan de Universiteit Gent Soetaert is bovendien de geestelijke vader van het succesvolle Ghent BioEnergy Valleyinitiatief Dit samenwerkingsverband van bedrijven Universiteit Gent en onder meer ook het Havenbedrijf richtte drie jaar geleden Bio Base Europe op in samenwerking met de Nederlandse zusterorganisatie Biopark Terneuzen Naast de proeffabriek beschikt dit grensoverschrijdende Eurog Proeffabriek Het belangrijkste voordeel van de Bio Base Europe proeffabriek waar reeds 13 miljoen euro in werd geinvesteerd ligt in de mogelijkheden die deze biedt voor het opschalen van laboratoriumonderzoek naar grootschalige productie Doordat de faciliteit wordt gedeeld zijn de kosten relatief laag benadrukt directeur Wim Soetaert Als een bedrijf zelf een proef fabriek moet bouwen is dat vaak financieel onhaalbaar zeker voor kleine ondernemingen En het duurt heel lang voor ze operationeel is Het is veel sneller en goedkoper om beroep te doen op de Bio Base Europe Pilot Plant Dit concept is dan ook een mooi voorbeeld van wat vandaag open innovatie heet Een ander belangrijk voordeel is dat het hele verwerkingsproces van de groene grondstof tot het kantenklare eindproduct zal kunnen worden uitgevoerd op een locatie Vandaag zie je vaak dat product en procesontwikkelaars voor de verschil lende stappen van hun proces met het product door heel Europa moeten zeulen Niet alleen vormt dit een logis Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Duurzaam barnsteenzuur in 2013 op de markt Purac de melkzuurdivisie van CSM breidt de samenwerking met het Duitse chemieconcern Basf op het gebied van biologisch barnsteenzuur uit Dat maakten beide bedrijven op 1 augustus jl bekend Beide bedrijven doen sinds eind 2009 samen onderzoek naar de produc tie van biologisch barnsteenzuur en zijn nu van plan een joint venture op te rich ten voor de productie ervan Die moet uiterlijk in 2013 van start gaan De pro ductie gaat plaatsvinden in de fabrieken van Purac in Barcelona Basf en CSM zijn er naar eigen zeggen in geslaagd een duurzame en zeer efficiente productie methode te ontwikkelen voor het barn steenzuur Beide bedrijven verwachten dat de vraag naar dat product in de komende jaren sterk toeneemt tieke nachtmerrie het product is vaak niet stabiel en op de betrouwbaarheid van de resultaten valt heel wat af te dingen De opschaling van de ontwikkelde processen zal mogelijk zijn vanaf tien liter laboratoriumschaal tot op de schaal van de proeffabriek die tien kubieke meter be draagt Wim Soetaert Uiteindelijk zullen we met de Bio Base Europe Pilot Plant vele tonnen product kunnen produceren De polyvalente proeffabriek beschikt over een grote diversiteit aan apparatuur Zowel bioreactoren voor fermentatie en biokatalyse alsook chemische reactoren voor groene chemie zijn aanwezig De technologische mogelijkheden zijn breed dit gaat van technologieen voor plantenfractionering en biomassavoorbehandeling tot technieken voor downstream processing het isole ren en opwerken van het eindproduct tot de gewenste zuiverheid Dit omvat apparatuur voor indamping kristal lisatie elektrodialyse extractie membraanprocessen ionenwisseling droging enzovoort Vanzelfsprekend beschikt de proeffabriek ook over de nodige faciliteiten voor proces en kwaliteitscontrole Biobrandstoffen Biodiesel en bioethanol zijn volgens Wim Soetaert grotendeels uitontwikkeld Op het vlak van onderzoek en ontwikkeling liggen de grote doorbraken achter ons Hij verwijst naar de tweedegeneratie processen die het mogelijk maken om nietvoedingsgewassen om te zetten in biobrandstof Bekende voorbeelden zijn tarwestro maiskolven houtsnippers Jatropha en algenolie He t proofofprinciple is reeds geleverd er moet nu nog wel een industriele opschaling van de onderzoeksresultaten op laboratoriumschaal plaatsvinden zegt de di recteur van de Bio Base Europe proeffabriek stellig Dit is feitelijk bijna business as usual het gebeurt hier en nu Het belangrijkste voordeel van de Bio Base Europe proeffabriek ligt in de mogelijkheden voor het opschalen van bijvoorbeeld fermentatieonderzoek De groene en de klassieke industrie schuiven steeds meer in elkaar De petrochemie deed er 100 jaar over om te bereiken waar we nu staan Wij gaan dat doen in twee decennia zegt Wim Soetaert over biopolymeren Biopolymeren en biogebaseerde producten staan pas aan het beginDUURZAAMHEID ten constateert Wim Soetaert dat de meeste grote chemische bedrijven het belang ervan erkennen en de ontwikkelingen volgen Ze zijn klaarwak ker Initiatieven nemen blijkt vaak een ander verhaal Weinig bedrijven gaan volgens hem voluit voor de biobased economie Hij noemt met name DSM en DuPont Die gaan er 300 procent voor Andere grote bedrijven reageren volgens hem halfslachtig Ze wil len er wel voor gaan maar nog niet helemaal Het gros van de grote be drijven zet vooralsnog geen stap in de nieuwe richting Ongetwijfeld speelt de huidige economische crisis hierin een rol De bedrijven moeten het hoofd boven water zien te houden Tijd om na te denken over de langere ter mijn ontbreekt Velen zijn in dat bedje ziek Dat geldt volgens Soetaert bijna unaniem voor de kleinere chemische bedrijven Misschien moet het econo misch nog slechter gaan vooraleer de bedrijven drastisch van koers verande ren Innoveren is immers cruciaal om te overleven De agroindustrie heeft het daarentegen wel goed begrepen ziet Wim Soetaert Maar dat heeft vooral te maken met het feit het hier gaat om hun corebusiness Grote voorbeelden zijn volgens hem behalve Roquette de agroconcerns Cargill en ADM Hij ziet wel dat deze bedrijven bij voor keur samenwerken met bedrijven uit de petrochemische industrie zoals Roquette met DSM Dat is absoluut niet evident al tonen de voorbeel den dat het wel kan Samenwerken slaagt alleen als de bedrijven elkaar echt kunnen vinden en er sprake is van synergie Wim Soetaert die uit ervaring spreekt benadrukt dat de petrochemische en de agroindustrie twee sterk verschillende werelden zijn Voor hij hoogleraar werd werkte hij 13 jaar als directeur Onderzoek en Ontwikkeling bij bioraffinaderijen in Duitsland en Frankrijk Allereerst verschilt hun grondstoffenmarkt De chemische industrie handelt op de termijnmarkt terwijl de coAperatieve agroindustrie de grondstoffen van hun leden moet verwerken NietcoAperaties sluiten dan weer vooral contracten af met landbouwers Ze moeten hun grondstof bijeen zien te scharrelen schetst Soetaert een beeld Daarnaast verschillen de processen en gebruikte technologieen en zijn ook de logistieke processen anders Dit is belangrijk om te beseffen stelt hij omdat zo begrip ontstaatn Solids ProcessingNr 4 september 201180 Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Zetmeelderivaten voor de papierindustrie als versterkend materi aal als kleefstof of als vulmiddel gebruik van zetmeel als vervangmiddel van roet in autobanden Goodyear gebruik van dierlijke gelatine in de fotografie of als kleefstof gebruik van citraten carboxymethylcellulose en geoxideerd zetmeel in wasmiddelen productie van bioplastics op basis van PLA polylactic acid poly meer van melkzuur via fermentatie gevolgd door polymerisatie gebruik van plantaardige kleurstoffen voor het verven van textiel gebruik van carboxymethylinuline als inhibitor van de kristallisatie Ghent BioEnergy Valley Ghent BioEnergy Valley ontstond in 2005 en is een samenwerkingsverband van de Universiteit Gent de Stad Gent de Haven van Gent de Provincie OostVlaan deren POM en zon twintig bedrijven Voorop stond het samenbrengen van aan elkaar verwante bedrijven op een locatie zodat deze industriele synergie kunnen ontwikkelen Ze zorgen samen voor een erg kostenefficiente en duurzame pro ductie Ghent BioEnergy Valley ontwikkelde zich snel Het paradepaardje is het grote bioraffinaderijcomplex aan het Rodenhuizedok het grootste geintegreerde bioenergie productiecluster van Europa Verschillende bedrijven werken daar nauw samen en produceren zowel biodiesel BioroCargill bioethanol AlcoBio Fuel als groene stroom Electrabel uit biomassa wwwgbevorg Biopark Terneuzen In 2007 werd in Terneuzen het Biopark Terneuzen opgericht een initiatief dat enigszins vergelijkbaar is met Ghent BioEnergy Valley Nederland wist waar de mosterd gehaald moest worden De partners zijn de gemeente Terneuzen Zee land Seaports de provincie Zeeland en zon tien bedrijven In het bioraffinaderijcluster in Sas van Gent werken bijvoorbeeld het internationale concern Cargill en Nedalco nauw samen Cargill levert restproducten van zetmeel gezuiverd water energie en samengeperste lucht aan Nedalco die deze omzet tot bioethanol wwwbioparkterneuzencom Bio Base Europe Training Centre Hogeschool ROC Westerschelde neemt het voortouw in het opleidingsprogramma van het Bio Base Europe Training Center Net als bij de proeffabriek is bewust ge kozen voor een open opleidingsmodel zodat de opleidingen nauw aansluiten bij de vraag van de markt Er zijn zowel standaard als bedrijfsspecifieke opleidingen en cursussen vooral gericht op bioprocessen Zowel het bedrijfsleven als onder wijsinstellingen kunnen er tegen betaling beroep op doen In het bijzonder worden er procesoperators en onderhoudpersoneel opgeleid dan wel belangstellenden voor een baan in de bioprocesindustrie Bio Base Europe beoogt met het centrum ook de zichtbaarheid van de sector te verbeteren en zo de belangstelling voor een baan als operator in de bioprocesindustrie te versterken wwwbbeuorg Een greep uit in Vlaanderen gerealiseerde toepassingen uit biomassa van calciumcarbonaat in gesloten koel of verwarmingssystemen modificatie van hout thermisch en chemisch voor het verhogen van de duurzaamheid gebruik van gemodificeerd chitosan uit schaaldierafval voor productie van hydrogelen en bij wondverzorging vlas voor textiel gebruik van gemodificeerd inuline uit cichoreiwortel als emul gator in cosmetica en productie van etherische olien en parfums uit plantextracten vb lavendelolie muskusolie Bron Hoe biobased is de Vlaamse economie Vlaamse overheid 2010
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren