NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Klimaatvoetafdruk halveren kan binnen enkele jaren Peter Wiers van PW Advies
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Klimaatvoetafdruk halveren kan binnen enkele jaren

Peter Wiers van PW Advies

“Of je nu werkt met gassen, vloeistoffen, droge stof of gerede producten, in veel gevallen kun je de directe en indirecte CO2-emissies binnen drie jaar tijd met de helft terugbrengen”, zegt Peter Wiers, directeur van PW Advies in Santpoort en aangesloten bij de stichting Climate Partners. Wiers helpt bedrijven en organisaties klimaatneutraal te worden. Dat begint met het uitrekenen van hun klimaatvoetafdruk. Dit vormt de basis voor het opstellen van een programma door management en medewerkers om de impact van het bedrijf op het klimaat binnen drie jaar te halveren. Voorheen heeft hij zich met de energiebusiness beziggehouden bij Shell, de London Business School en Kpmg.

Gerelateerde expertise

Of je nu werkt met gassen vloeistoffen droge stof of gerede producten in veel gevallen kun je de directe en indirecte CO2emissies binnen drie jaar tijd met de helft terugbrengen zegt Peter Wiers directeur van PW Advies in Santpoort en aangesloten bij de stichting Climate Partners Wiers helpt bedrijven en organisaties klimaatneutraal te worden Dat begint met het uitrekenen van hun klimaatvoetafdruk Dit vormt de basis voor het opstellen van een programma door management en medewerkers om de impact van het bedrijf op het klimaat binnen drie jaar te halveren Voorheen heeft hij zich met de energiebusiness beziggehouden bij Shell de London Business School en Kpmg Erik te Roller Peter Wiers van PW Advies Klimaatvoetafdruk halveren kan binnen enkele jaren Of je nu werkt met gassen vloeistoffen droge stof of gerede producten in veel gevallen kun je de directe en indirecte CO 2emissies binnen drie jaar tijd met de helft terugbrengen zegt Peter Wiers directeur van PW Advies in Santpoort en aan gesloten bij de stichting Climate Partners Wiers helpt bedrijven en organisaties klimaatneutraal te worden Dat begint met het uitrekenen van hun klimaatvoetafdruk Dit vormt de basis voor het opstellen van een programma door management en mede werkers om de impact van het bedrijf op het klimaat binnen drie jaar te halveren Voorheen heeft hij zich met de energiebusiness beziggehouden bij Shell de London Business School en Kpmg Solids ProcessingNr 3 juni 201120 21Solids ProcessingNr 3 juni 2011 het bespaarde geld niet af te romen maar terug te ploegen in het bedrijf bijvoorbeeld door kleine investeringen in energiebesparing en emissievermindering te doen Op die manier ziet het personeel resultaat van zijn inspanningen Drie groepen Volgens het Greenhouse Gas Protocol ontwikkeld door het World Resources Institute en de World Business Council for Sustainable Development zijn er drie groepen van zaken die de klimaatvoetafdruk bepalen de eerste groep gaat over de eigen emissies de tweede over die van elektriciteit stoom en warmteleveranciers en de derde over de indirecte emissies samenhangend met de ingekochte grondstoffen goederen vliegreizen en dergelijke Bij veel organisaties is het effect van groep 1 dus van wat er uit de eigen schoorsteen komt klein vergeleken met het effect van groep 2 en 3 Het is dan ook vreemd dat de meerjarenafspraken tussen overheid en industrie over energieefficiency vaak vooral over groep 1 gaan De bedrijven kunnen namelijk ook veel doen aan het verminderen van hun klimaatvoetafdruk buiten de fabriekspoort bijvoorbeeld door op te letten welke stroom ze inkopen Hiervoor zijn steeds meer cijfers beschikbaar Eerst gaven de Verenigde Naties alleen wereldwijde cijfers voor de CO 2emissie bij bijvoorbeeld de opwekking van een megawatt elektriciteit Later kwamen er cijfers per land In Frankrijk is de CO 2emissie per megawatt lager vanwege het grote aantal kerncentrales Sinds vorig jaar zijn de cijfers van de CO 2emissie ook gespecificeerd naar leverancier zodat je dus kunt zien welke elektriciteitsleverancier de minste CO 2 per megawatt uitstoot Dat maakt de keuze gemakkelijker Wiers vervolgt Bij groep 3 moet je denken aan alle overige zaken Kijk daarbij vooral naar activiteiten en daarmee samenhangende investeringen waaraan je veel geld uitgeeft dus niet de punaises maar gebouwen autos papier en dergelijke Er is nog een vierde groep die gaat over het beinvloeden van het milieu in de omgeving Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkeling Het gekke is dat ze dit vaak thuis al in de praktijk brengen maar niet op hun werk De volgende stap is om hen te vragen wat zij denken te kunnen doen om het energiegebruik en de emissies van het bedrijf of de organisatie te helpen verkleinen Daarnaast vormt het berekenen van de huidige klimaatvoetafdruk van het bedrijf een rationeel middel om erachter te komen welke grote dingen als eerste kunnen worden aangepakt Vanuit hun dagelijkse praktijk zien medewerkers vaak nog meer mogelijkheden om energie te besparen Door op deze manier mee te denken gaan ze voortaan ook bewuster met dit soort dingen om Het management doet er overigens verstandig aan klimaatneutraal wilt operen klinkt overigens heel wat uitdagender dan de CO 2emissies tot 2020 met 20 procent omlaag brengen Toch is klimaatneutraal opereren voor veel bedrijven wel degelijk haalbaar De eerste tien procent vermindering heb je al gauw te pakken En als iedereen in het bedrijf meedoet is er veel meer mogelijk Wiers vindt het belangrijk dat de leiding van een bedrijf de medewerkers bij het klimaatprogramma betrekt Vaak is er een gat tussen wat de leiding vindt dat er moet gebeuren en wat de medewerkers doen Om dat gat te dichten houden we eerst een enquAte onder de medewerkers Vaak blijkt dat die best wel in zijn voor energiebesparing en duurzame landbouwareaal nodig hebt Daarnaast verminder je de behoefte aan fossiele brandstoffen Vanwege de lagere emissies los je daarmee indirect ook het klimaatvraagstuk op Klimaatneutraal Wiers spreekt uit ervaring als hij vervolgt Bij veel bedrijven in verschillende sectoren is het goed mogelijk om de klimaatvoetafdruk met de helft te verminderen door energiebesparing en een ander inkoopbeleid Daarna kan het bedrijf de rest compenseren door te doneren aan een klimaatfonds en op die manier klimaatneutraal worden Jezelf ten doel stellen dat je over een aantal jaren Wiers begint met uit te leggen wat er onder de klimaatvoetafdruk wordt verstaan Het Wereldnatuurfonds spreekt van de ecologische voetafdruk Daarbij gaat het om de ruimte die nodig is om te produceren wat we nodig hebben Die kun je omrekenen naar de hoeveelheid productief land In de jaren zestig kon de wereldbevolking nog met 60 procent van het aardoppervlak toe om te leven Inmiddels hebben we omgerekend anderhalf keer de aarde nodig Het verschil zit hem in het sterk toegenomen verbruik van fossiele energie we maken die fossiele brandstoffen sneller op dan de aarde kan aanvullen De CO 2emissies die gepaard gaan met het verbruik van fossiele brandstoffen vormen de zogenaamde carbon footprint of CO 2voetafdruk Maar vervolgt Wiers Ik werk liever met het begrip klimaatvoetafdruk Als je het broeikaseffect wil tegengaan moet je behalve de emissies van CO 2 ook die van methaan en lachgas aanpakken Het effect van een ton methaan is namelijk gelijk aan 21 ton CO 2 en van een ton lachgas zelfs gelijk aan 300 ton CO 2 Het gaat dus niet alleen om de CO 2 Bij vliegreizen bijvoorbeeld is het broeikaseffect ruim twee keer zo hoog als dat van alleen CO 2 Ook binnen de landbouw en industrie heb je niet alleen met CO 2 maar ook met andere broeikasgassen te maken Met het verminderen van de klimaatvoetafdruk los je ook het ruimtegebrek op aarde op dat wil zeggen dat je minder g Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Peter Wiers helpt als directeur van PW Advies aangesloten bij de stichting Climate Partners bedrijven en instellingen klimaatneutraal te ondernemen Klimaatvoetafdruk halveren kan binnen enkele jarenDUURZAAM voorkomen van zwerfafval of producten op de markt brengen die klanten helpen hun energieverbruik en CO 2emissies te verminderen Hoe exact de berekening van de klimaatvoetafdruk is hangt volgens Wiers af van de zaken in groep 3 Voor het uitrekenen van de directe en indirecte emissies van groep 1 en 2 zijn tegenwoordig veel literatuurgegevens beschikbaar De nauwkeurigheid van de berekening hangt daardoor voornamelijk af van wat er bij de toeleveranciers gebeurt Nuttig hulpmiddel De klimaatvoetafdruk is wat mij betreft vooral nuttig als hulpmiddel om vast te stellen wat de voetafdruk van je eigen bedrijf is Stel dat die 100 is dan wil je weten wat je moet doen om te bereiken dat die na enkele jaren nul is en gebruik je hem als benchmark voor jezelf in de tijd Gebruik de voetafdruk echter niet om te kijken hoe goed je het doet vergeleken met andere bedrijven want dat kan om allerlei redenen heel verschillend zijn De vestigingslocatie beschikbaarheid van grondstoffen en energie en de gebruikte technologie bijvoorbeeld kunnen een grote impact hebben op de uitkomst van de berekening terwijl een bedrijf die gegevens niet een twee drie kan veranderen Papierfabrieken in Scandinavie scoren vaak goed doordat ze lokaal houtafval gebruiken voor het opwekken van duurzame energie Een papierfabriek hier heeft die mogelijkheid waarschijnlijk niet Wel kunnen sommige bedrijven hier iets met restwarmte van andere bedrijven doen Ook zijn er bedrijven die met nieuwe membraantechnologie proberen warmte en vocht van droogprocessen terug te winnen De ontvochtigde lucht die nog warm is evenals het afgescheiden water kun je hergebruiken Hier in het waterrijke Nederland is het vooral te doen om de beperking van het energiegebruik en de CO 2uitstoot In landen waar water schaars is gaat het om het terugwinnen van water De situatie verschilt dus van plaats tot plaats Wiers noemt nog een voordeel van de klimaatvoetafdruk Je kunt hem ook gebruiken bij investeringsbeslissingen Normaal kijken bedrijven daarbij al naar de markt nabijheid van afnemers beschik baarheid van grondstoffen en personeel wet en regelgeving financieringsmogelijk heden en dergelijke In dat rijtje hoort ook de klimaatvoetafdruk thuis zeker gelet op het feit dat energie en het uitstoten van CO 2 de komende jaren eerder meer dan minder zullen gaan kosten en duurzaam produceren van strategisch belang is Energieefficiency Verschillende industriele bedrijven doen mee aan het meerjarenprogramma voor energieefficiency Heeft het voor hen nog wel zin om met de klimaatvoetafdruk aan de gang te gaan Wiers Veel van die bedrijven vinden dat ze al genoeg op hun bordje hebben en zijn daarom niet geinteresseerd in het uitrekenen van hun klimaatvoetafdruk Dat vinden gek genoeg vooral sommige grote beursgenoteerde ondernemingen Ik ken een groot bedrijf dat zegt 70 procent van de directe en indi recte CO 2emissies van een aantal belang rijke producten te kunnen besparen maar daarmee wacht Niet omdat er geen kapitaal is om te investeren of omdat het uitvoeren van die plannen zoveel tijd kost maar omdat het bedrijf een betere startpositie wil hebben bij de derde fase van het ETS de Europese handel in CO 2emissierechten die in 2013 begint In het verleden hebben Nederlandse bedrijven ervaren dat Brussel bij het ETS voorlopers op het gebied van energieefficiency een gelijke behandeling geeft als achterlopers Dat beleid beloont de achterlopers die kunnen nog laaghangend fruit plukken en daardoor de CO 2emissiereductie tegen lagere kosten realiseren dan de voorlopers Daarom wacht het Nederlandse bedrijf met de aanpak van de CO 2emissie totdat er meer duidelijkheid is over het ETS in de nieuwe handelsperiode van 2013 tot 2020 Termijndenken Wiers besluit Familiebedrijven gaan over het algemeen heel anders om met de klimaatvoetafdruk Die zijn meer gericht op de lange termijn De eigenaren willen een goed bedrijf overdragen aan de volgende generatie en gerespecteerd worden in de samenleving Managers in grote bedrijven die na enkele jaren van baan veranderen zijn vaak meer gericht op de korte termijn aldus Wiers Hij verwacht als adviseur niet permanent bij klanten betrokken te zijn De eerste keer helpen we ze maar de bedoeling is dat ze het daarna zelf doen Het gaat erom dat de bedrijven zelf aan de slag gaan en dat de mensen werken aan de vermindering van CO 2uitstoot omdat ze zich ervan bewust zijn dat dit goed is voor het klimaat en de portemonnee n Solids ProcessingNr 3 juni 201122 Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren