NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Duurzame technologie noodzakelijk i-SUP2010 in Brugge over de toekomst van de procesindustrie:
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Duurzame technologie noodzakelijk

i-SUP2010 in Brugge over de toekomst van de procesindustrie:

Het is vijf voor twaalf voor duurzame technologie. De vraag of de mens wel of niet een rol speelt in de opwarming van de aarde is niet relevant. Processen moeten worden ge´ntensiveerd en herontworpen. MKB-bedrijven kunnen hierin een voortrekkersrol spelen. Dit kwam naar voren tijdens de i-SUP2010 conferentie van 18 tot 21 april in Brugge. Ludo Diels, research manager duurzame chemie bij VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek), die i-SUP2010 organiseerde, bespreekt enkele conclusies.

Gerelateerde expertise

Het is vijf voor twaalf voor duurzame technologie De vraag of de mens wel of niet een rol speelt in de opwarming van de aarde is niet relevant Processen moeten worden geintensiveerd en herontworpen MKBbedrijven kunnen hierin een voortrekkersrol spelen Dit kwam naar voren tijdens de iSUP2010 conferentie van 18 tot 21 april in Brugge Ludo Diels research manager duurzame chemie bij VITO Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek die iSUP2010 organiseerde bespreekt enkele conclusies Yves De Groote iSUP2010 in Brugge over de toekomst van de procesindustrie Duurzame technologie noodzakelijk Het is vijf voor twaalf voor duurzame technologie De vraag of de mens wel of niet een rol speelt in de opwarming van de aarde is niet relevant Processen moeten worden geintensiveerd en herontworpen MKBbedrijven kunnen hierin een voortrekkersrol spelen Dit kwam naar voren tijdens de iSUP2010 conferentie van 18 tot 21 april in Brugge Ludo Diels research manager duurzame chemie bij VITO Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek die iSUP2010 organiseerde bespreekt enkele conclusies Meer dan honderd sprekers en ruim driehonderd deelnemers uit de hele wereld waren naar de conferentie over duurzame productie iSUP2010 gekomen Omdat het vliegverbod roet in het eten dreigde te strooien werden sommige gestrande sprekers via videolezingen gepresenteerd Op deze duurzame wijze kregen de deelnemers zo veel mogelijk waar ze voor naar Brugge waren gekomen Ludo Diels gaat in op een aantal conclusies Hoe omschrijft u duurzame technologie Volgens de definitie van Brundlandt betekent duurzaamheid dat al het handelen van vandaag geen impact mag hebben Solids ProcessingNr 3 juni 201030 31Solids ProcessingNr 3 juni 2010 pind blijven op de bestaande processen Met name MKBbedrijven kunnen hierin een voortrekkersrol spelen Dat zeggen ook de grote bedrijven Middelgrote en kleine bedrijven kunnen zeer snel ageren zijn flexibel en hierdoor innovatief Dat betekent dat deze bedrijven een belangrijke bijdrage gaan leveren in de ommekeer van de maatschappij de technologie en de engineering van processen Bovendien moeten bedrijven gaan kijken in welke mate een product op een andere meer duurzame wijze kan worden gemaakt efficienter met minder gebruik van water energie en grondstoffen Natuurlijk verschilt dat enorm per bedrijf In de chemie wordt bijvoorbeeld steeds meer voor hernieuwbare grondstoffen gekozen zodat de CO 2kringloop wordt gesloten Gelijkertijd zijn er steeds meer reststromen die kunnen worden verwerkt Mede door de noodzakelijke groei in de landbouw om de voedselvoorziening voor de almaar stijgende bevolking te blijven volgen ontstaan grote biomassa afvalstromen Ontwikkelingen op het vlak van teelt van gewassen en het meer inzetten van nieuwe gewasmoeten een nieuwe samenleving bedenken waar alles anders zal zijn Dat vraagt een drastische transitie Dus geen stapsgewijze wijzigingen maar een compleet andere manier van bijvoorbeeld wonen leven in een stad mobiliteit gebruik van water en grondstoffen Niet tien procent minder water gebruiken en meer recycleren maar het totaal opnieuw op een duurzame wijze beoordelen van een complete stad inclusief industrie We kunnen hier niet vroeg genoeg mee beginnen Het is vijf voor twaalf Welke strategie moeten industriele procesgerichte bedrijven nu gaan volgen Bedrijven moeten duidelijk bekijken in welke mate ze hun processen kunnen intensiveren Dat betekent processen even opnieuw gaan bedenken met alle kennis die ze nu hebben en zeker niet vastgeecologie enzovoort Het wordt dus tijd voor de zesde golf na de eerdere golven die gelinkt waren aan opeenvolgend waterkracht steenkool petroleum elektronica en automatisering We konden in het verleden onze welvaart enorm verbeteren door de ontdekking van steenkool als energiebron en de ontwikkeling van technologie maar kwamen langzaam tot ontdekking dat hier veel vervuiling mee gepaard ging Daarna kwam de aardolie en nu stellen we vast dat we ook dit niet ongelimiteerd of ongestraft kunnen blijven gebruiken Hoe kijkt u dan naar hergebruik Bij hergebruik moet het gaan om upgraden in plaats van downgraden In het verleden hebben we recyclage gedaan in een downgradingbenadering Terwijl we nu een omslag moeten maken en voor upgraden moeten gaan Dat houdt in duurzame technologieen gebruiken zodat producten worden gemaakt die de consument echt wil en waar hij behoefte aan heeft Dat wordt steeds belangrijker omdat hij of zij steeds bewuster wordt van de problematiek en daardoor steeds kritischer We hebben inmiddels geleerd dat we bij alles wat we doen in onze maatschappij een ommezwaai moeten maken We sing Dit is nog vaak het geval maar niet altijd Een goed voorbeeld van het laatste betreft aluminium hergebruik uit recyclagemateriaal is energetisch gezien enorm veel aantrekkelijker dan uit bauxieterts Is het inderdaad vijf voor twaalf voor duurzame technologie Er is bij de opening van het congres duidelijk gewezen op de problemen ten gevolge van klimaatverandering voor onze maatschappij De vraag in hoeverre de mens daar een rol in speelt is eigenlijk zelfs niet relevant Want de stijging van broeikasgassen en de temperatuur maken handelen gewoon noodzakelijk Er is maar een aarde Een tekort aan brandstoffen en andere grondstoffen bedreigt ons Wanneer we dat allemaal koppelen aan de bevolkingsgroei in 2050 telt de aarde negen miljard bewoners en de toekomstige generaties een mooie toekomst willen bieden kunnen we dat niet blijven doen op de manier zoals we dat nu in het westen aan het doen zijn Dan hebben we meerdere aardes nodig Dat lukt gewoon weg niet Er is dus geen andere weg dan duurzame of schone technologie We kunnen niet bedenken dat er een ander economisch of technologisch systeem zal zijn dat de oplossingen voor de uitdaging van de toekomst biedt Dat is ook de boodschap van de bedrijven We hebben dat duidelijk gehoord van Thomas Leysen topman van het internationale materiaaltechnologiebedrijf Umicore en Per Sandberg directeur van de World Business Council for Sustainable Development Bedrijven zeggen we moeten totaal nieuwe duurzame technologie gaan uitwerken De bedrijven die dit niet aannemen zullen in de toekomst problemen krijgen Wie kiest voor duurzame technologie zal uiteindelijk bij de winnaars behoren Hoe moeten bedrijven hier verder mee aan de slag We hebben zoals prof R Pachauri het uitdrukte nood aan de zesde golf van innovatie En deze is gebaseerd op duurzaamheid hernieuwbare energie groene chemie grondstofefficientie industriele op de volgende generatie Duurzame technologie houdt in dat we naar processen moeten die geen emissies genereren veel minder afval opleveren veel minder water en minder energie verbruiken en efficienter verlopen wat automatisch betekent minder water energie en grondstoffen en sowieso minder afval Dat is allemaal gekoppeld aan elkaar Het kernwoord voor de verdere ontwikkeling van duurzame technologie is dan niet alleen recyclage of hergebruik maar vooral integratie Want als in de productie minder waterverbruik betekent dat meer energie nodig is voor waterhergebruik bijvoorbeeld voor het verdampen en condenseren van water is dit geen duurzame oplosg Ludo Diels Bedrijven moeten duidelijk bekijken in welke mate ze hun processen kunnen intensiveren VITO VITO biedt als onafhankelijke marktgerichte onderzoeksorganisatie inno verende technologische oplossingen en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren Op die manier moet ze bijdragen aan versterking van Vlaanderen als Europese topregio VITO is tevens een belangrijke onderzoekspartner van lokale Vlaamse federale en Europese overheden De onderzoekers leveren de be leidsmakers de nodige input voor wetenschappelijk onderbouwde beslissin gen Ook reiken ze overheidsinstanties middelen aan om het beleid efficient en doelgericht in de praktijk te brengen Voorts ontwikkelen ze barometers die de resultaten van het beleid meten en toetsen aan de doelstellingen zodat snel kan worden bijgestuurd waar nodig De organisatie werkt vanzelf sprekend nauw samen met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen zowel nationaal als internationaal VITO is tevens gangmaker van enkele internationale onderzoeksprogram mas onder meer in de kaderprogrammas van de Europese unie Op die manier wil VITO de toonaangevende positie van Vlaanderen in de Europese kenniseconomie mee helpen uitdragen Daarnaast voert VITO eigen strate gisch onderzoek uit in verschillende technologievelden Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Financieel Het totaalbudget bedroeg in 2009 82 miljoen euro waarvan 47 miljoen euro eigen inkomsten Na een lichte terugval in 2008 stegen de industriele inkomsten in 2009 tot negen miljoen euro een toename met ruim zeven procent Ze vertegenwoordigen 19 procent van de eigen opbrengsten De inkomsten uit de Vlaamse industrie vertegenwoordigen bijna 77 procent van deze industriele opbrengsten De inkomsten uit de buitenlandse industrie zijn nagenoeg terug op het peil van 2007 twee miljoen euro Informatie wwwvitobe Ludo Diels met Brugge op de achtergrond niet langer duurzaam Doorbraken in microreactoren zijn er vooral in de fijnchemie en de farmaceutische industrie Er zijn volledige commerciele processen met capaciteiten tot zesduizend ton per jaar En er is een ander voorbeeld met een productiecapaciteit van 20 duizend ton Door parallel extra reactoren bij te plaatsen is extra productie mogelijk Dat is een belangrijk voordeel voor uitbreiden van de productie ten opzichte van bestaande batchinstallaties die ontworpen zijn voor een bepaalde vaststaande capaciteit Je kunt niet verkleinen en je kunt niet vergroten Die mogelijkheid heb je wel bij microreactoren door meer of minder reactoren in of uit te schakelen Dat is perfect mogelijk Wat mogen we verwachten tijdens iSUP2012 in Brugge Ik verwacht in 2012 resultaten We spreken nu vooral over de noodzaak van duurzame processen en productie de nood van een integrale benadering van duurzaamheid In 2012 zijn we toe aan het tonen van een aantal mooie voorbeelden uit en resultaten van de industrie Dat moet een belangrijk onderdeel worden van de volgende editie Als we bijvoorbeeld kijken naar de membraansessie die nu werd gehouden wordt er veel gepraat over het ontwikkelen en gebruik van membranen maar nog te weinig over het gebruik van het membraan in een geintegreerd systeem Tegen die tijd zullen we mooie voorbeelden van mini smart grids kunnen tonen zal de evaluatie van duurzaamheid van producten sterk verbeterd zijn en zullen er aardig wat CCS demos opslag CO 2 red aan de gang zijn Ook tweede generatie biobrandstoffen zal een feit zijn en materialen zullen hun rol in een duurzame samenleving meer bewezen hebben met zeer veel nadruk op materialen voor energie en chemie Het is ook niet voldoende dat we alleen een ontwikkeling krijgen van meer duurzame technologie Ze dient ook te worden geimplementeerd en liefst in een economisch haalbaar systeem dat niet gebaseerd is op subsidies en certificaten Daarom zal ook een nieuw economisch model dienen opgesteld te worden om deze transitie op wereldniveau uit te werken Wellicht zal dat ook aan de orde zijn in iSUP2012 n Duurzame technologie noodzakelijkINTERVIEW sen zoals algen die op moeilijke zoute gronden kunnen groeien zullen hieraan bijdragen Wat betreft de energieproductie moet in de eerste plaats de omzettingsefficiency enorm worden verhoogd Hierbij wordt vooral gedacht aan microreactoren in plaats van batchreactoren Het voordeel is dat een microreactor een egale warmteverdeling heeft en geen plaatsen waar het warmer of kouder is dan op andere plaatsen zoals in batchreactoren vaak het geval is Als gevolg hiervan is de efficientie van de reactie overal hetzelfde Het meest evolutionaire is dat deze microreactoren in buizen zullen worden gemaakt in plaats van in vaten zodat in functie van de marktvraag de hoeveelheid kan worden afgetapt die nodig is ook al is dit wel even te eenvoudig voorgesteld Belangrijk voor de opzuivering van de gewenste component is dat deze niet na afloop van de reactie zal gebeuren maar door integratie van zuiveringstechnologie in het proces Dit zal dus tijdens het proces plaatsvinden Dit noemen we in situ product recovery Dit kan dikwijls met membranen worden uitgevoerd Ook kan op andere wijze de gewenste producten uit het reactiesysteem worden gehaald bijvoorbeeld door middel van destillatie of adsorbentia Hierdoor gaat de reactie ook verder door omdat er geen evenwicht wordt gevormd Zo zal het op termijn waarschijnlijk ook mogelijk worden om uit racemische mengsels slechts de juiste vorm te halen en zo tot nagenoeg honderd procent van de actieve molecule te komen In een normale chemische reactie is de verhouding tussen de verschillende vormen fiftyfifty Verder is van belang de ontwikkeling van milde processen die plaatsvinden bij relatief lage temperaturen en drukken Katalysatoren zoals enzymen spelen hier een centrale rol bij Er wordt in het bijzonder steeds meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van zeer specifieke en selectieve katalysatoren en enzymen Hierdoor worden ook nog eens minder afvalstromen geproduceerd Groot voordeel van enzymen is dat deze doorgaans actief zijn bij relatief lage temperaturen 3037C Bovendien is er niets selectiever dan enzymen Is het binnen deze ontwikkelingen belangrijk onderscheid te maken tussen bedrijven actief in drogestof en bedrijven actief in vloeibare en gasprocessen Het ligt niet voor de hand hierin onderscheid te maken Een uitdaging wat betreft droge stof in de chemische processen is het beheersen van de groei van kristallijne stoffen in vloeistoffen Belangrijk is dat er geen conglomeraten of aggregaten ontstaan omdat die de doorstroming in microreactoren beletten Dat is een belangrijk punt Hetzelfde geldt voor neerslagvorming De chemische sector kijkt om die reden liever naar millireactoren dan microreactoren omdat de buisjes een grotere diameter hebben en de voordelen van warmteoverdracht en het continue proces blijven bestaan zonder dat gevaar bestaat op verstopping Als er veel reactoren verstoppen is het proces advertentie Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media T H E N O N O N S E N S E C O M P A N Y D u u r z a a m d e s i g n B e t r o u w b a r e p a r t n e r S o l i d e o r g a n i s a t i e Z o r g v o o r k w a l i t e i t V o o r i e d e r e s i t u a t i e d e j u i s t e o p l o s s i n g Met meer dan 100 jaar ervaring in het ontwerpenf vervaardigen en leveren van schroe transporteursf is Klinkenberg Zaanstad de betrouwbare partner voor de stortgoedsector Op ieder transportvraagstuk leveren de specialisten van Klinkenberg het passende antwoord De compacte organisatief bestaande uit vaklieden pur sangf staat hierbij garant voor een uniek stuk maatwerk met scherpe levertijden Hierbij onderhoudt Klinkenberg het gecertiiceerde management systeem NEN EN ISO 38342f speciiek voor het uitvoeren van laswerkzaamheden voor klanten die dit aangeven in hun speciicatie Vo e d i n f s m i d d e l e n i n d s t r i e K n s t s to f ve r we r ke n d e i n d s t r i e e n Re c yc l i n f Fa r m ac i e C h e m i s c h e i n d s t r i e Bi o m a s s a i n d s t r i e ve r b r a n d i n f e n ve r we r k i n f S l i bve r we r k i n f r i o o l w ate r z i ve r i n f In d s t r i e w a a r ATE X a a n d e o r d e i s I n d u s t r i eS p e c i a l s Sn e l r e i n i f b a r e b r e ke r vo o r d e f o o d f a r m a e n c h e m i e s e c to r O n t w ate r i n f p e r s vo o r e e n v l e e s r e s i d e n k i p p e nve r e n Sn e l r e i n i f b a a r Z e e f s c h r o e f vo o r h e t zeve n v a n 75 to n zo t p e r r n a a r Si l ow af e n B a n d e l ev ato r m e t 5 r i j e n e l ev ato r b e ke r s K n e e d m e n f e r m e t t we e d o s e e r s c h r o eve n e n e e n d b b e l e e x t r d e r G e i n te f r e e r d z a k ke n s to r t b r e ke r e n z a kc o m p ac to r P r o d u c t e n Ko ke r s c h r o eve n Tr o f s c h r o eve n Me n f e r sA s l o o s s c h r o e f t r a n s p o r t Af i t ato r b o d e m s m e t h o p p e r K l o n te n k l i te n b r e ke r s Wo e l b n ke r s P r o j e c t e n S c h e e p s b e l a d i n f L a s t i f e p r o d c te n M i n i m m e i s v a n 50 0 to n r n a a r e e n s c h i p Ve r we r ke n v a n S o l i d Re f i n e d S o d i m Bi c a r b o n ate o p f r o te h o o f te Va n z w ave l n a a r h o o f w a a r d i f z w ave l b e to nK li n kenbe r f Z aans t ad bv Noorder vaar tdijk 3 1561 PS K rommenie Tele oon 075 628 78 55 Fa x 075 628 0 4 76 w w wk linkenbergbvnl Email in ok linkenbergbvnl 10237KbAdv Solids Processingcindd 106052010 113127 Met microbiele brandstofcellen hier in een testopstelling bij VITO kan elektrische energie uit industrieel afvalwater worden gewonnen C VITO
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren