NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
(On)gewenste verplaatsingen De rol van lucht in solids processing. I
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

(On)gewenste verplaatsingen

De rol van lucht in solids processing. I

In een aantal eerdere artikelen is ingegaan op het stromingsgedrag van stortgoederen en de wijze waarop dit gedrag via metingen kon worden voorspeld. Hoewel het stroomgedrag door vele variabelen wordt be´nvloed, is de aanwezigheid van lucht in of in aanraking met het materiaal misschien wel een van de grootste factoren hierbij. De rol die de lucht speelt, kan zowel positief als negatief uitwerken, geheel afhankelijk van het proces waarbij het optreedt. Op de verschillende aspecten van de rol die lucht kan spelen, zowel in positieve als in negatieve zin, zal in een aantal artikelen nader worden ingegaan.

Gerelateerde expertise

In een aantal eerdere artikelen is ingegaan op het stromingsgedrag van stortgoederen en de wijze waarop dit gedrag via metingen kon worden voorspeld Hoewel het stroomgedrag door vele variabelen wordt beinvloed is de aanwezigheid van lucht in of in aanraking met het materiaal misschien wel een van de grootste factoren hierbij De rol die de lucht speelt kan zowel positief als negatief uitwerken geheel afhankelijk van het proces waarbij het optreedt Op de verschillende aspecten van de rol die lucht kan spelen zowel in positieve als in negatieve zin zal in een aantal artikelen nader worden ingegaan Stromen De rol van lucht in solids processing I Ongewenste verplaatsingen In een aantal eerdere artikelen is ingegaan op het stromingsgedrag van stortgoederen en de wijze waarop dit gedrag via metingen kon worden voorspeld Hoewel het stroomgedrag door vele variabelen wordt beinvloed is de aanwezigheid van lucht in of in aanraking met het materiaal misschien wel een van de grootste factoren hierbij De rol die de lucht speelt kan zowel positief als negatief uitwerken geheel afhankelijk van het proces waarbij het optreedt Op de verschillende aspecten van de rol die lucht kan spelen zowel in positieve als in negatieve zin zal in een aantal artikelen nader worden ingegaan Ir Gerard Haaker en Ir Piet van der Kooi Bij de beschrijving van stromingsgedrag in de eerdere artikelen in dit blad is er steeds van uit gegaan dat de transportsnelheden niet al te hoog waren de deeltjes in het stortgoed steeds in onderling contact bleven en de rusttijden voldoende lang waren om eventuele door het materiaal ingesloten lucht te laten ontwijken Er komen in de praktijk van de solids processing vele situaties voor waarbij deze voorwaarden niet op zullen treden Hier speelt de in het materiaal aanwezige lucht of ander productgas wel degelijk een rol Figuur 1 a normale bandtransporteur met draagrollen b principe van de luchtbandtransporteur airconveyor waarbij de band wordt gedragen door een luchtfilm Solids Processing Nr 1 maart 2009 50 51 Solids Processing Nr 1 maart 2009 snel toenemende druk in de ruimtelijk opgesloten stofwolk ontstaat er bij de primaire explosie een drukgolf die zich in het opslag of processysteem voortzet en daarbij mogelijk nieuwe stofmassas doet opwervelen zodat nieuwe explosiebronnen ontstaan Door de hoge temperatuur in de aanwezige gassen kunnen dan secundaire explosies optreden waarbij een geheel traject in een bedrijf kan worden afgelegd De beste manier om de kans op dit soort explosies zo klein mogelijk te houden is het zo veel mogelijk bestrijden enof verwijderen van het stof Om de gevolgen van niet altijd te vermijden explosies te beperken worden vaak maatregelen als explosieluiken toegepast Hiermee wordt de opgebouwde druk beperkt en worden drukgolven voorkomen Ook het explosieveilig uitvoeren van constructies waarbij wel vervorming en beschadiging door een explosie mag ontstaan maar geen volledig bezwijken mag optreden bieden soelaas In de Atex richtlijnen 137 en 45 wordt aan stofexplosies ruime aandacht besteed zie ook pag 18 Lucht als procesmiddel In een aantal processen wordt lucht of gas toegepast om een proces te doen verlopen of te verbeteren Hierbij kunnen we denken aan gepakte bedden waar lucht doorheen wordt geblazen om te drogen te koelen of om eventuele reactieproducten af te voeren Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van een inert gas wanneer het brandbare producten betreft of wanneer er kans op broei in het materiaal bestaat De kans dat hierbij kleinere deeltjes worden meegenomen is meestal klein omdat de luchtsnelheden laag zijn Een aparte toepassing zijn zogenaamde gefluidiseerde bedden Hierbij ligt de luchtstroom zodanig hoog dat de deeltjes los van elkaar komen en een soort vloeistofgedrag vertonen Door het hierbij optredende innige contact tussen stortgoeddeeltjes en lucht of gas is fluidisatie uitermate geschikt voor het laten verlopen van allerlei processen Deze toepassing zal in een apart artikel uitvoerig worden behandeld Ook bij opslag van stortgoed in silos speelt lucht een al dan niet gewenste rol Hierop en op de mogelijkheden om vooraf de invloed te kunnen voorspellen zal in het volgende artikel worden ingegaann voeging van extra vocht Een ander voorbeeld waarbij lucht een minder gewenste rol speelt zijn stofexplosies Deze kunnen in principe optreden wanneer er wordt gewerkt met brandbare producten zoals meel diervoeder melkpoeder houtmot suikers en poederkool Voorwaarde voor het ontstaan van een stofexplosie is een brandbaar mengsel van stof en zuurstof meestal in de vorm van lucht en een ontstekingsbron van voldoende energie om het mengsel te laten ontbranden De benodigde ontstekingsenergie hangt hierbij af van het soort product de deeltjesgrootte in het stof het vochtgehalte en de stofconcentratie De benodigde ontstekingsbronnen blijken vaak voorhanden in de vorm van een elektrische vonk statische ontlading een gloeiend oppervlak door broei in een stoflaag langzame verbranding van een stoflaagje op een heet oppervlak zoals een heetgelopen lager of menselijke fouten zoals het lassen of slijpen in een te stoffige omgeving Stofexplosies zijn niet alleen meestal krachtiger dan gasexplosies er is meer massa bij betrokken vaak kunnen er nog secundaire explosies optreden Door de snelle verbranding en lucht tussen goot en materiaal geblazen waardoor de wrijving sterk afneemt en transport kan optreden Door de luchtstroom in te blazen in de transportrichting kan hierbij ook nog een zekere vorm van aandrijving worden gecreeerd Ongewenste verplaatsingen In diverse processen waarbij stortgoed wordt bewerkt of getransporteerd ontstaan kleine deeltjes of ze zijn al in het materiaal aanwezig Bijvoorbeeld stof dat ontstaat tijdens het malen en breken van het materiaal stof dat vrijkomt op de overstortpunten van transportsystemen of tijdens het vullen van silos Door spontane of opgewekte luchtstromen kunnen deze kleine deeltjes worden meegevoerd In de meeste gevallen is het noodzakelijk om het ontstaan van stof te bestrijden en of het te verzamelen door het af te zuigen Stofbestrijding vindt meestal plaats door insluiting van de punten waar het ontstaat en eventueel te sproeien met een mist van kleine waterdruppels Dit laatste heeft het voordeel dat het stof wordt ingevangen en weer terugkomt in de hoofdstroom Het is alleen niet altijd toepasbaar omdat de meeste processen niet gebaat zijn bij toevan de band de bandwrijving ligt immers veel lager een rustiger loop van de band omdat geen doorbuiging van band en materiaal tussen de rollen optreedt en een lager geluidniveau dan bij een conventionele band Het extra vermogen voor het in stand houden van de luchtfilm is relatief gering Het energetisch voordeel neemt af wanneer grote hellingen worden toegepast omdat dan de aandrijfenergie voor een deel als hefarbeid nodig is die niet door de wrijving wordt beinvloed De band moet verder zelf flexibel zijn om goed aan te sluiten bij de vorm van de goot opdat een gelijkmatige luchtfilm ontstaat Hierdoor kunnen alleen relatief dunne banden worden toegepast Daardoor leent dit type transporteur zich minder voor grote lengtes en zware beladingen die veel trekkracht in de band vragen Hoewel dit type transporteur vergeleken met de standaardtransportband nog niet al te vaak voorkomt we zijn soms wat conservatief wordt hij toch in toenemende mate voor diverse toepassingen ingezet Figuur 2 geeft een voorbeeld van een onlangs in gebruik genomen installatie voor het transport van 40 m 3 h houtpellets over een transportlengte van 63m met een opvoerhoek van ca 3 0 Het benodigde vermogen van de ventilator voor de luchtvoorziening bedraagt hier slechts 075kW Het geheel gesloten systeem heeft als voordeel dat mogelijke stofoverlast wordt voorkomen en dat het product is afgesloten van mogelijke weersinvloeden Een derde toepassing is het gebruik van lucht om het transport over een glijgoot gravity conveyor te verbeteren Hierbij wordt stortgoed met behulp van de zwaartekracht door een hellend opgestelde goot getransporteerd Zolang de hellingshoek maar voldoende groot is ten opzichte van de wrijving tussen goot en het te transporteren product zal het materiaal zonder problemen naar beneden stromen Om ook bij kleinere hellingshoeken nog transport mogelijk te maken wordt soms via een luchtdoorlatende bodem of via nozzles in het gedrag Hierna beschrijven we een aantal van die situaties en de specifieke rol van lucht hierin Lucht is een veel voorkomend medium om stortgoed direct of indirect te verplaatsen Hierbij kan de verplaatsing zowel gewenst als juist ongewenst zijn Gewenste verplaatsingen De meest voor de hand liggende toepassing bij gewenste verplaatsing is pneumatisch transport Hier fungeert lucht als drager om het materiaal in een buizenstelsel naar de gewenste plaatsen te transporteren Voordeel van dit type transport is de vrije keuze in te volgen routes omdat de inbouw zelfs in een bestaande layout meestal wel is te realiseren De in de loop der tijd opgebouwde ervaring maakt systemen ook steeds betrouwbaarder Nadelen vormen het vrij hoge energiegebruik waardoor de transportafstanden meestal beperkt blijven en de bij sommige producten optredende grote slijtage van zowel stortgoeddeeltjes als apparatuur Bovendien moet aan het eind van de rit lucht en materiaal weer worden gescheiden En dat valt vooral bij het voorkomen van zeer kleine deeltjes niet altijd mee Een tweede toepassing is het gebruik van lucht als dragend medium bij een zogenaamde luchtbandtransporteur Bij deze feitelijk vrij normale bandtransporteur wordt de band in het bovenpart niet gedragen door meedraaiende steunrollen maar door een luchtfilm tussen de band en de ronde goot waarin de band loopt zie figuur 1 Over nagenoeg de volle lengte van de band wordt via een reeks toevoergaatjes lucht onder de band geblazen Alleen ter plaatse van het opstortpunt zijn een aantal steunrollen nodig om de impulskracht van het opvallende materiaal op te vangen Voordelen van dit systeem zijn het geringe vermogen dat nodig is voor het aandrijven 45 o luchttoevoer luchtfilm band goot 60 o 30 o Figuur 2 Uitgevoerde luchtbandtransporteur Airconveyors International BV in geheel gesloten uitvoering voor het transport van ca 40 m 3 h houtpellets
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren